Stadgar för Hindås Kommunalförening, bildad 1916
(nerskrivna efter kopia från 1978)

§1
Föreningen, som är opolitisk, har till ändamål att befrämja och söka förverkliga lösningen av kommunala och sociala uppgifter, som äro av betydelse för Hindås samhälle.

§2
För att bliva medlem av föreningen fordras att vara bosatt inom Hindås postutdelningsområde eller där äga fastighet.

§3
Medlemsavgiften fastställes vid årsmötet och inbetalas senast före juli månads utgång.

§4
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter, vilka samtliga väljes på ordinarie årsmöte. När styrelsen har konstituerat sig utses firmatecknare. På varje årsmöte utses ordförande för ett år samt tre av de ordinarie ledamöterna för två år. På vartannat årsmöte utses två ordinarie suppleanter och på vartannat en suppleant.

§5
För beslut fordras enkel majoritet och omröstning skall ske öppet såvida annat ej beslutas.

§6
Till att granska föreningens förvaltning och räkenskaper väljes på ordinarie årsmöte 2 revisorer och 1 suppleant.

§7
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig 1 månad före ordinarie årsmöte.

§8
Föreningen skall om behov föreligger hålla ett möte varje kvartal, ordinarie årsmöte hålles före april månads utgång, varvid styrelsens berättelse över verksamhetsåret och revisionsberättelsen föredrages.

§9
Kallelse till årsmöte eller annat möte sker minst 10 dagar i förväg, på sätt styrelsen beslutar. Extra allmänt sammanträde hålles när styrelsen så anser lämpligt eller då minst 10 medlemmar gör framställning härom.

§10
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden varav ett skall vara ordinarie årsmöte samt att minst 2/3 av föreningens närvarande medlemmar beslutat ändringen.

§11
Beslut om föreningens upplösning fattas på samma sätt som beslut om ändring av dessa stadgar. Efter upplösningen skall föreningens tillgångar anslås till opolitisk ungdomsverksamhet i Hindås. Styrelsen skall på det föreningssammanträde, på vilket slutligt beslut om upplösning fattas, framlägga förslag om användning av tillgångarna.